Etický kódex občianského združenia Spoločnosť Parkinson Slovensko

I. Etický kódex
Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty občianskeho združenie Spoločnosť Parkinson Slovensko,( ďalej SPS).
Etický kódex uľahčuje rozhodovanie človeka o tom, čo je správne. Predchádza konfliktom, pomáha upraviť správanie jednotlivcov či skupín v súlade so záujmom spoločnosti.
Ide o verejne dostupný dokument, ktorým sa riadia všetci jeho členovia v združení. Dodržiavanie etického kódexu je podmienkou členstva v združení a akékoľvek konanie v rozpore s ním môže viesť k vylúčeniu zo združenia.

II. Poslanie združenia
Sme nevládna, nepolitická, nezisková a nezávislá organizácia založená občianskom princípe.
Združujeme občanov postihnutých Parkinsonovou chorobou (PCH) ich rodinných príslušníkov, odborníkov a sympatizantov v kluboch organizovaním spoločenských, rehabilitačných a iných a aktivít..
Naším cieľom je aktivizovať členov združenia a širokú občiansku verejnosť na pomoc občanov trpiacich Parkinsonovou chorobou, zvyšovať informovanosť a zjednocovať občanov a verejnosť v týchto snahách
Hlavným benefitom členstva v SPS je psychická podpora rovnako postihnutých ľudí a ich blízkych, vzájomné rozhovory o prekonávaní každodenných prekážok a problémov výmena skúseností.
Naším cieľom je pomáhať parkinsonikom prekonávať a kompenzovať dôsledky ich postihnutia, pomáhať prekonávať psychické bariéry, poskytovať informácie a poradenstvo, stretávať sa a nadväzovať kontakty v regionálnych kluboch, rozvíjať športové pohybové aktivity, byť istotou pre členov, že sa majú na koho obrátiť so svojimi problémami.

III. Etické zásady združenia
1. dodržiavame zákony a právne normy SR, vykonávame len činnosť v súlade so Stanovami združenia
2. členovia združenia spolupracujú na princípe rovnosti všetkých členov, vzájomnej úcty a tolerancie, nenarušujú dobrú povesť ostatných členov a vzájomne si pomáhajú.
3. každý člen združenia je povinný konať tak, aby neohrozil dobré meno združenia
4. prostredníctvom webových stránok umožňujeme širokej verejnosti zoznámiť sa stanovami združenia a naším poslaním
5. plníme záväzky a očakávame plnenie záväzkov členmi
6. vedieme riadnu evidenciu finančných prostriedkov, získaných z podielu
zaplatenej dane
7. dbáme o vydokladovanie účelovosti finančných a iných darov poskytnutých združeniu