Vnútorný poriadok Spoločnosť Parkinson Slovensko

Tento Vnútorný poriadok je upresňujúci  a rozširujúci predpis k platným stanovám SPS

 

 

Článok 1

Členstvo v združení

 

1. Právne postavenie združenia

Združenie   je   samostatnou   právnickou  osobou. Spájať   sa s   inými   neziskovými   spoločnosťami a občianskymi združeniami nie je možné.  Používať slovo Parkinson sa môže    len v  názve SPS a RK SPS.

2. Podmienky Členstva

Podmienky   členstva  v   Spoločnosti Parkinson   Slovensko ( ďalej  len   SPS)   upravuje    Čl.   5 Stanov

 

3. Prijímanie nových členov

Žiadateľ o členstvo zašle vyplnenú prihlášku v tlačenej, alebo elektronickej forme predsedovi klubu, najbližšie k svojmu trvalému pobytu. Po schválení za člena zaplatí členský  príspevok v sume 10,- Eur/rok. Za člena sa počíta dňom uhradenia členského príspevku. 

 

4. Ukončenie členstva

Členstvo v SPS, ktoré chce člen z vlastnej vôle ukončiť upravuje Čl.5 bod 5. Stanov.

Vylúčený   člen   môže  opätovne   požiadať o   členstvo    najskôr po    uplynutí 2 rokov    od vylúčenia.

Ukončenie členstva v SPS nastáva, ak opakovane a napriek ústnemu či písomnému upozorneniu, koná v rozpore so Stanovami združenia.

 

 

Článok 2

Orgány a organizačná štruktúra združenia  SPS

 

1. Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom SPS je Valné zhromaždenie. Volí predsedu a podpredsedov SPS. Spôsob jeho zvolávania, právomoci a zásady rokovania sú uvedené v Stanovách  v Čl. 9. Valné zhromaždenie na základe  rozhodnutia výkonného výboru zvoláva predseda SPS najmenej raz do roka , ktorý elektronicky rozpošle  predsedom klubov pozvánku a materiály, ktoré majú súvis s program Valného zhromaždenia. Predsedovia klubov, následne materiály poskytnú tým členom, ktorí sa zúčastnia Valného zhromaždenia. Pozvánky s materiálom sa posielajú najmenej 15 dní pred konaním Valného zhromaždenia.

 

2. Výkonný výbor

Výkonný výbor je zložený z predsedu, dvoch podpredsedov a členov – predsedov regionálnych klubov SPS. Predsedu a podpredsedov volí Valné zhromaždenie na obdobie 5 rokov a sú štatutárnymi  zástupcami  spoločnosti.  Činnosť a voľba výkonného výboru sa riadi Čl. 10 Stanov.

      Výkonný výbor môže niektorého člena SPS poveriť vedením agendy, stykom s členmi, alebo úlohami súvisiacimi s plnením plánu činnosti. Pri neplnení si úloh, výkonný výbor môže týchto poverených členov hocikedy odvolať.   Na tieto činnosti môžu byť zriadené nasledovné funkcie :

 

a). Tajomníčka, ktorá je nápomocná predsedovi spoločnosti, vedie písomnú agendu,   centrálne oslovuje, vybavuje, eviduje dotácie, granty, sponzorské dary atď. Ostatní členovia sú  jej v tom nápomocní.

 

b). Referent pre šport a kultúru,  koordinuje a   napomáha pri  organizovaní  športových činností, aby  

nedochádzalo  k ich  prekrývaniu  sa  medzi klubmi. Vedie evidenciu športového náradia a náčinia RK,

aby  si ich kluby mohli zapožičať . Zjednotí pravidlá pre jednotlivé športové disciplíny.  Vyhotoví hodnotiace  tabuľky, ktoré budú používať všetky kluby SPS . Pre SPS vyhotoví predbežný       harmonogram športových  činností a turnajov na celý rok. Organizuje v spolupráci s predsedami klubov kultúrne podujatia pre  všetkých členov klubov.

 

 c). Referent pre centrálnu   evidenciu  kúpeľných  a rekondičných   pobytov,  organizuje a  informuje nerozdielne všetkých členov výkonného výboru o pobytoch v kúpeľných zariadeniach  a rekondičných pobytoch. Eviduje  ponuky sj iných členov výkonného výboru, ktoré   po  dohode  zabezpečí po každej stránke či časovej, alebo finančnej. Ide o centrálnu evidenciu.

 

 

3. Kontrolná komisia

Práva a  povinnosti kontrolnej komisie sú definované  v Čl. 11 Stanov. Je trojčlenná a volí ju Valné zhromaždenie na 5 rokov.

Člen kontrolnej komisie nesmie byť  členom výkonného výboru ani s v rodinnom vzťahu. Členovia kontrolnej komisie kontrolujú všetku činnosť SPS, činnosť klubov bez právnej subjektivity, ako aj klubov s právnou subjektivitou. Kontrolná komisia vo svojej správe na zasadnutí Valného zhromaždenia zhodnotí aj nakladanie s finančnými prostriedkami a činnosť  klubov s právnou subjektivitou.

 

4. Regionálne kluby

SPS podporuje zakladanie regionálnych klubov , aby vychádzala v ústrety aj potrebám Parkinsonikov, ktorých bydlisko je značne vzdialené od sídla združenia a nedovoľuje im, aby sa mohli pravidelne zúčastňovať na akciách poriadaných SPS.

 

Regionálne kluby sa riadia Čl.13 Stanov, kde sú uvedené práva a povinnosti klubov s právnou subjektivitou a klubov bez právnej subjektivity.

 

 

 

Článok 3

Zásady hospodárenia združenia  SPS

 

 

a).  Výšku   členských   príspevkov    schvaľuje   na   návrh   výkonného  výboru   Valné    zhromaždenie

b).  Členský  príspevok,  ani  jeho  alikvotná časť  sa  nevracia. Príspevok  je  potrebné uhradiť do 31.3.

       príslušného roka. Zo sumy vybraných členských príspevkov 50 % sa odvádza na spoločný účet SPS

c).  SPS hospodári s finančnými prostriedkami, ktorých zdroje sú uvedené v  Čl. 14. Stanov

d).  Získané finančné  prostriedky  sa  použijú  na  zaistenie  činnosti SPS  a  plnenie  cieľov  uvedených

       v Čl. 3 Stanov

e).  Pri   sponzorských  daroch  uzatvára    sponzor  zmluvu  s  predsedom  SPS,   aj   napriek   tomu,  že

       sponzorský dar   vybavil predseda klubu bez právnej subjektivity.  Kluby s právnou subjektivitou si

       zmluvy so sponzormi uzatvárajú samostatne vo vlastnej réžii.

       Čerpanie   finančných  prostriedkov musí byť  v súlade so  znením zmluvy medzi darcom  

       a obdarovaným.  Od  sponzorov   získané   finančné  prostriedky  sa  odvádzajú na spoločný účet

       SPS, pri kluboch  s   právnou   subjektivitou na ich transparentný účet.

       Dotácie z miest a obcí sa prednostne prepošlú klubom bez právnej subjektivity, ktoré o ne žiadali,

       a po   ich   vyčerpaní  vykonajú   predsedovia   klubov  vyúčtovanie  v   zmysle  platnej   podpísanej

       zmluvy.   So    súhlasom predsedu   regionálneho   klubu, ktorý    príspevky vybavil, tieto môžu byť

       použité na   financovanie   činností, na   ktorých sa   zúčastňujú aj   členovia z  iných klubov, pokiaľ

       v zmluve nie je uvedené inak.   

       Dotácie z miest a obci kluby s právnou subjektivitou využívajú prednostne pre finančné pokrytie

       svojho plánu činnosti. V prípade vzájomnej dohody môžu byt finančné prostriedky využité aj pre

       iné kluby,  ak sa ich členovia zúčastnia spoločných aktivít, akcii a pod. 

 

f).   Regionálne    kluby    hospodária  s    finančnou   čiastkou,  ktorú   si ponechali z výberu  členského

       príspevku.  Pri organizovaní   športových   akcií,   môže   predseda   klubu bez právnej  subjektivity

       požiadať   výkonný   výbor  o   poskytnutie   finančných  prostriedkov na  uvedenú  akciu,      pokiaľ  

       nezískal  iných sponzorov.

       Predsedovia   klubov   musia  do  31.10.  v  roku požiadať obce a mestá vo svojom trvalom pobyte

       o poskytnutie dotácie na činnosť klubu, ktoré schvaľujú mestské a obecné zastupiteľstvá.

g).  Regionálne   kluby    bez    právnej    subjektivity si   vedú  evidenciu   príjmov a výdajov. Originálne

       účtovné doklady predkladajú   minimálne  4 x  do   roka   účtovníkovi, ktorý  vedie účtovníctvo pre

       všetky kluby bez právnej subjektivity a vyhotovuje účtovnú závierku a daňové priznanie.       Kluby

       s   právnou  subjektivitou   si   vedú   účtovníctvo v   zmysle   zákona   samostatne   a    samostatne

       predkladajú    daňové   priznanie   a účtovnú  závierku na  Finančnú správu v elektronickej podobe

       v zmysle zákona.

h).  Pokladničná hotovosť by nemala prekročiť sumu  1 000,- €.

i).  Predsedom   klubov   bez   právnej   subjektivity,  môžu   byť   poskytnuté   finančné  prostriedky na

      telefónne hovory 30,- €/ štvrťrok, predsedovi SPS 60,- €/ štvrťrok,   podpredsedom,   pokiaľ  nie sú

      predsedami klubov bez právnej subjektivity 30,- €/ štvrťrok.

 

 

 

Vnútorný poriadok nesmie byť v rozpore so  Stanovami a   platnými    zákonmi SR.    Zmeny   sa   môžu vykonávať každoročne na zasadnutí Valného zhromaždenia SPS, pokiaľ je zmena potrebná. 

 

 

Prejednané a schválené na  Valnom zhromaždení dňa 30.9.2022