Pár slov o našom občianskom združení

My a Parkinsonova choroba

Spoločnosť Parkinson Slovensko je dobrovoľné, nepolitické občianske združenie občanov postihnutých Parkinsonovou chorobou, založené 18. marca 2009. Poslaním združenia je zmierňovať dopady Parkinsonovej choroby a podporovať ich integráciu do rodinného, pracovného a spoločenského života tak, aby s touto diagnózou viedli plnohodnotný život a mali rovnocenné miesto v spoločnosti. Dnes je touto chorobou postihnutých viac ako 15000 Slovákov a zrýchleným tempom pribúdajú.

Sme organizovaní v kluboch po celom Slovensku. Máme ich 11. Činnosť klubov je delená na edukačnú, športovú, pohybovú a spoločenskú. V oblasti edukačnej sa stretávame na prednáškach a voľných diskusiách s odborníkmi z oblasti neurológie, ale aj s inými špecialistami z odboru psychológie, logopédie, rehabilitácie, či so sociálnymi pracovníkmi. Najúspešnejší doplnkový liek pre parkinsonikov je pohyb a športové aktivity podľa miery postihnutia. A tak sa stali hlavnými športami parkinsonikov bowling, stolný tenis, šípky a petang.

Benefit členstva v SPS

Hlavný benefit členstva je psychická podpora rovnako postihnutých ľudí, vzájomné rozhovory o prekonávaní každodenných prekážok a problémov a výmena skúseností.

Čo je náš cieľ?

Aktivizovať členov združenia a širokú občiansku verejnosť na pomoc občanom trpiacich Parkinsonovou chorobou, zvyšovať informovanosť a zjednocovať občanov a  verejnosť v týchto snahách. A popri tom šťastne žiť.

Je to dar alebo výpomoc?

Činnosť klubov spolu so zdravotnými, športovými i vzdelávacími aktivitami, športovo-rekondičnými a rehabilitačnými pobytmi sa financuje zo súkromných zdrojov, pretože na tieto veľmi dôležité aktivity nie je žiaden zákonný nárok. Preto radi privítame podporu zo strany ľudí, spoločnosti i firiem, ktorých naša činnosť osloví.